Прием

Кандидатстване

 1. На видно място в детската градина и на интернет страницата й се публикуват сроковете за организиране и провеждане на приема и началото на работа на първа група.
 2. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.
 3. Кандидатите подават заявление по образец съгласно Приложение № 1 от настоящата наредба. Кандидатстването се осъществява от родителя/настойника на детето, който носи отговорност за коректността на подадената информация. Към заявлението се прилагат:
  • копие от акта за раждане на детето;
  • документи доказващи адресна регистрация;
  • документи, доказващи предимство;
  • документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива.
 4. Приемът на документите се извършва от директора на детската градина или от упълномощено със заповед от него длъжностно лице, което сверява данните. Издава се пореден входящ номер на заявлението.
 5. При постъпване на детето се предоставят и необходимите медицински документи, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини.
 6. Срокът за подаване на заявление за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа група е в периода от 15 януари до 30 април на съответната календарна година.
 7. Неподадените в срок заявления могат да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места.
 8. Родители/настойници, които са подали заявление за кандидатстване за прием в първа възрастова група в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си.

Критерии за прием

 1. Основни принципи за прием на деца на 3 годишна възраст в детската градина:
  • навършени 3 години в годината на приема;
  • равнопоставеност, независимост от пол, етническа и религиозна принадлежност;
  Забележка:
  1. Деца със специални образователни потребности /СОП/ и/или трайни увреждания над 50 %, и/или деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл.21, т.7 от Наредба № 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16-годишна възраст, се приемат в детската градина с предимство преди всички останали, след представяне на становище на Екипа за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ и/или експертно решение на ТЕЛК.
  2. Класирането на кандидатите за прием се извършва в низходящ ред на база получения общ брой точки.
  3. Децата на родители, които не са представили документи по т. 2. се приемат в детското заведение по реда на входящия номер, при наличие на свободни места.
  4. Когато родителят заяви предимство, но не представи необходимите документи за доказването му, кандидатурата му се разглежда по общия ред.

Процедура по прием и записване

 1. Изготвяне от директора на детската градина на заповед за назначаване на комисия по приема на деца в детската градина – от 25 до 30 април на текущата година.
 2. Изготвяне на протокол от комисията, утвърден от директора, с класираните заявления, отговарящи на изискванията за прием в детската градина – до 15 май на текущата година.
 3. Изготвяне и утвърждаване на списъците с класираните деца при реализирания прием в детската градина на първи етап на класиране – до 31 май на текущата година.
 4. Записване на детето в детската градина, чрез подаване на декларация по образец – Приложение № 3 – до 10 юни на текущата година. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца.
 5. Обявяване на незаетите места след първи етап на класиране – до 15 юни на текущата година.
 6. Попълване на незаетите места след първи етап на класиране – до 20 юни на текущата година.
 7. Изготвяне и утвърждаване на списъците с приетите деца при реализирания прием в детската градина на втори етап на класиране – до 25 юни на текущата година.
 8. Обявяване на списъците с новоприетите деца на видно място в детската градина и на сайта на Община Първомай – на 25 юни на текущата година или първият работен ден след тази дата, ако е почивен ден.
 9. Записване на детето в детската градина след втория прием, чрез подаване на декларация по образец – Приложение № 3 – до 30 юни на текущата година.
 10. Директорите на детските градини на 30 юни или първият работен ден след тази дата, ако е почивен ден, представят на хартиен носител в Поделение „Образование и култура” списък на приетите деца в първа група.
 11. При записване родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на ДГ, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в детската градина.
 12. Приетите в първа група деца, постъпват в детската градина от 1 до 15 септември на текущата година, с изключение на случаите по чл. 7 от настоящата наредба.
 13. Децата от останалите възрастови групи се приемат целогодишно при наличие на свободни места в детската градина по реда на тази Наредба.
 14. При постъпване на детето в ДГ, родителят/настойникът представя медицинските документи, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
  • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
  • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство.
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни деца.

Официален адрес

Официален адрес на детската градина

гр.Първомай, кв.Дебър
пощ. код. 4271
ул. „Симеон Велики“ № 17

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния

с.Бяла река, общ.Първомай
пощ. код. 4285
ул. „5-та“ № 29

Работно време

Понеделник – Петък
6:30 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя