Образователен процес

 1. ДГ ”Пролет”, гр.Първомай, кв.Дебър полага основите на непрекъснато образование на децата като осигурява овладяване на общи основи и закономерности на човешкото познание, усвояване на общочовешки и национални ценности, добродетели, развитие на индивидуалните творчески способности.Полага основите на духовното, физическо и социално развитие на децата като граждани, уважаващи закона, правата на другите, техния език и религия.
 2. Възпитанието и обучението се регулират от ДОС и не се допуска налагане на идеологически и религиозни доктрини.
 3. ДГ ”Пролет”, гр.Първомай, кв.Дебър не допуска ограничение на правата и привилегиите на децата, основани на раса, народност, етническа принадлежност, произход.
 4. ДГ ”Пролет”, гр.Първомай, кв.Дебър е общинско ДЗ с местно значение и утвърден авторитет, което се финансира от общинския бюджет.
 5. ДГ ”Пролет” може да се преобразува и закрива със заповед на кмета след решение на общинския съвет.Заведението не е юридическо лице и има наименование:Детска градина”Пролет”, седалище в гр.Първомай, кв.Дебър, официален адрес: ул.”Симеон Велики”№ 17, собствен кръгъл печат, данъчен №1169681402 и Булстат 000451380.
 6. ДГ ”Пролет”, гр.Първомай, кв.Дебър носи отговорност за изпълнение на ДОС, създаване условия за опазване живота и укрепване здравето на деца и персонал, за законосъобразно изразходване на бюджетните средства, за извършване на дейности, противоречащи на законите на страната и ограничаващи свободата на личността.
 7. ДГ ”Пролет”, гр.Първомай, кв.Дебър е подготвителна институция в системата на НП.В нея се обучават деца от 3 години до постъпването им в 1-ви клас.
 8. Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. – чл.57, ал.1 от ЗПУО
 9. По преценка на родителя или при липса на яслена група в ДГ, децата могат да постъпят в ДГ и при навършване на 2-год.възраст, ако в групата има свободни места – чл.57, ал.2 от ЗПУО.
 10. Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда съгласно ДОС за предучилищно възпитание и подготовката на децата за училище.
 11. Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание.
 12. В ДГ се приемат деца със специални образователни потребности и (или) хронични заболявания.
 13. ДГ ”Пролет”, гр.Първомай”, кв. Дебър е с целодневна организация.В нея функционират 1 първа целодневна група , една втора целодневна група, една трета целодневна подготвителна, една целодневна подготвителна група и една смесена целодневна група във филиала.
 14. В градината се приемат деца с писмена молба или заявление за ПГ от родители или настойници с приложение на копие от акта за раждане и медицински документи.
 15. Подготовката на децата за училище се извършва в подготвителна група и е задължителна, като децата се преместват от една в друга група само със съответно удостоверение за преместване.На децата, завършили подготвителната група, се издава удостоверение за училищната им готовност. Родителите или настойниците на децата от ПГ в ДГ не заплащат такси за подготовка на децата за училище една година преди постъпване в 1-ви клас, а само за храна.В подготвителната група не се допуска отсъствие без уважителна причина.
 16. За отглеждане и възпитание на децата в ДГ ”Пролет”, гр.Първомай, кв.Дебър родителите или настойниците на децата заплащат такса съгласно ЗМДТ.
 17. В градината могат да се извършват допълнителни педагогически услуги срещу заплащане.
 18. Учебната година започва на 15септември и е с продължителност 12 месеца. Учебното време е от 15.09. до 31.05., а има и неучебно време – 01.06. – 14.09.

  Организацията на учебния ден включва:

  Времево разписание Форми и дейности
  7,00 – 8,40ч. Прием Занимания по избор на децата
  Утринно раздвижване
  8,40ч. – 9,00ч. Сутрешна закуска
  9,00 – 10,30ч. Педагогически ситуации и игри
  Междинна закуска – плод
  10,30 – 12,00ч. Разходки и игри на открито
  /Допълнителни двигателни и приложни дейности/
  Занимания по интереси
  /Дейности по избор на децата/
  Индивидуални занимания с деца
  /Празници и развлечения за децата/
  12,00 – 12,45ч. Обяд
  13,00 – 15,00ч. Следобеден сън.
  15,30 – 16,00ч. Подвижни игри
  Следобедна закуска
  16,00 – 17,00ч Организирани занимания и игри – Педагогически ситуации
  Педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.
  17,00 – 18,00ч. Игри, в занималнята или на двора
  Свободни дейности по избор
  Изпращане
 19. Организацията на престоя на децата е мобилна и вариативна, съобразена с потребностите на децата.
 20. Допуска изменение на дневното разписание по преценка на учителите и в зависимост от сезона и индивидуалните и възрастови особености на децата.
 21. Ежедневният минимален престой на децата на открито е задължителен при температура на въздуха не по-ниска от 0 градуса.
 22. Децата не се извеждат навън при силен вятър и/или дъжд.
 23. Приемът и предаването на децата може да се осъществява и на двора на детската градина, при подходяща температура и сухо време през всички сезони на годината.
 24. През летния период организацията на учебния ден се осъществява преобладаващо на открито.
 25. В края на деня децата се предават лично на родителите.
 26. Детето може да бъде предадено на друг член от семейството след предварителна уговорка с родителите.
 27. Не се допуска предаването на деца:
  1. на родители, лишени от родителски грижи по съдебен път;
  2. на родителите на друго дете от групата (освен когато родителите са дали писмено съгласието си за това);
  3. на непълнолетни братчета или сестрички;
  4. на родители във видимо нетрезво състояние.
 28. При предаването на децата на родителите учителят споделя персонална информация за престоя на детето в групата, относно храненето, участието с организирани занимания и игри, комуникацията с другите деца.
 29. Споделената информация следва да почива на реални факти, да е уважителна към детската личност и предполагаща партньорско взаимодействие между педагозите и семейството в интерес на детето.

Официален адрес

Официален адрес на детската градина

гр.Първомай, кв.Дебър
пощ. код. 4271
ул. „Симеон Велики“ № 17

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния

с.Бяла река, общ.Първомай
пощ. код. 4285
ул. „5-та“ № 29

Работно време

Понеделник – Петък
6:30 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя