Материална база

 1. Сградите на детска градина „Пролет” са изградени в съответствие с дейностите, извършващи се в тях.
 2. Подовете в занималните и спалните са покрити с ламинат.
 3. Коридорите, тоалетните, стълбището, кухненския блок, пералното помещение, складовете са покрити с теракот.
 4. Таваните и стените са изработени от материали, които не отделят вредни емисии.
 5. Във всички помещения има условия за приоритетно естествено осветление.
 6. Вратите и аварийните изходи се отварят отвътре навън безпрепятствено.
 7. Аерацията на занимални, спални и другите помещения се извършва през обезопасени с комарници прозорци.
 8. Всички останали терасни врати и прозорци са надеждно затворени със съответните за целта приспособления.
 9. Електрическото табло на сградата се намира в помещение на първият етаж в сградата.
 10. Вратите на електрическото табло са заключени и ключът се съхранява в ЗАТС.
 11. За осигуряване на безопасни условия, обучение и труд при провеждането на възпитателна и учебна дейност в детската градина и при извършване на трудова дейност да се спазват установените в Република България единни правила, норми и изисквания по отношение на:
  1. Машини, съоръжения, апарати, уреди, материали, вещества.
  2. Електрически инсталации, отоплителни и аспирационни инсталации.
  3. Строителни конструкции.
  4. Вибрации, шум, чистота на въздуха, осветеност и лъчения.
  5. Ергономични условия на възпитание, обучение и труд.
  6. Микроклимат (температура на въздуха, влажност).
  7. Съоръжения и медикаменти за лекарска помощ.
  8. Пренасяне на товари.
  9. Организираното предвижване на децата, педагогическия и непедагогическия персонал като пешеходци или пътници в транспортните средства.
 12. За осигуряване на безопасни условия се спазват установените в Република България правила, норми и изисквания когато педагогическия и непедагогическия персонал или лица от други организации извършват самостоятелна или съвместни дейности:
  1. Ремонт на електрически инсталации, водопроводни и канализационни инсталации, отоплителни и аспирационни инсталации.
  2. Ремонт, монтаж и демонтаж на машини, апарати и съоражения.
  3. Строително – монтажни дейности в детската градина.
  4. Товарно – разтоварни и транспортни дейности.
 13. Организация на дейностите по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
  1. Отоплението в детската градина се включва след получената заповед на директора и след направен преглед на парната инсталация.
  2. Ползването на ел. уреди, машини и съоръжения, апаратура и други става след задължителна проверка на годността им и съобразно указанията на производителя за експлоатация.
  3. Ел. таблата се проверяват периодично за тяхната изправност, както и годността на ел. инсталацията по токови кръгове в съответствие с нормативните изисквания.
  4. Забранява се отварянето на ел. таблата от външни лица и от персонала и отстраняването на повредите на същите.
  5. При експлоатация, ремонт и поддръжка на ел. инсталацията, ел. уредите и съоръженията се спазват изискванията на Наредба № 3 на МВ.
  6. Ел.осветлението се включва сутрин от огняра в 6.00 часа и се изключва в 18.00 часа от помощник-възпитателите от втора смяна.

Подобрения във външната и вътрешната среда на детската градина

Цели:

 1. Създаване на условия за активна образователно-възпитателна дейност.
 2. Подобряване равнището на административно обслужване.
 3. Естетизация на околната среда.
 4. Осигуряване на модерна материално-техническа база за обучение в съответствие с изискванията на ДОС

Дейности за постигане на целите:

А/ Подобрения във външната среда:

 • Поддръжка на зелените площи, Оформяне на двора на детската градина
 • Поддръжка на състоянието на външната среда.

Б/ Подобрения във вътрешната среда:

 • Планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи - обзавеждане на стаи, кабинети, коридори.
 • Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие. Стремежът е изпреварващо предоставяне на учителите на съвременна техника за осъществяване на интерактивно обучение.
 • Поддържане на модерна ИКТ среда:
 • Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание.
 • Актуализиране на иновативните технологии в образованието.
 • Активно участие в електронната свързаност на образователните институции.

Официален адрес

Официален адрес на детската градина

гр.Първомай, кв.Дебър
пощ. код. 4271
ул. „Симеон Велики“ № 17

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния

с.Бяла река, общ.Първомай
пощ. код. 4285
ул. „5-та“ № 29

Работно време

Понеделник – Петък
6:30 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя