Персонал

Персоналът в детската градина е 21,5 души.Броят му е определен съгласно Наредба № 4 от 20.04.2017г. за нормиране е заплащане на труда.От тях 11,5 са педагогически персонал , 10 са непедагогически.

Педагогическият персонал се състои от 1 директор, 8 педагози, работещи в детската градина и 2 във филиала в с.Бяла река.Музикалният ръководител е на 0,5 щат и работи както в основна сграда, така и във филиала.

От педагогическият персонал 5 педагози са с висше образование, ОКС „магистър”, а 7 са с висше образование ОКС „професионален бакалавър”.Трима от тях са с V ПКС.

Средната възраст на персонала е 50 години:

- до 30 години – 1
- до 40 години – 0
- до 50 години – 2
- до 60 години – 7
- над 60 години – 2

Всички учители са на договор за неопределено време по чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

Броят на обслужващият персонал е 10 души. От тях 2 човека са със средно професионално образование, 3 са със средно специално образование, а останалите са със средно образование.Средната възраст на обслужващият персонал е 47 години:

- до 30 години – 0
- до 40 години – 2
- до 50 години – 3
- над 50 години – 5

Основни задължения на персонала

Директор

Чл.1 Директорът е длъжен да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която са се уговорили като осигури:

 • работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;
 • работно място и условия в съответствие с характера на работата;
 • здравословни и безопасни условия на труд;
 • кратка характеристика или описание на работата;
 • указание за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и

упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата на вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

         Чл.2 Длъжен е да пази достойнството на работника и служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

         Чл.3 Длъжен е да изплаща в определените срокове уговореното възнаграждение за извършената работа и да ги осигури за всички осигурителни социални рискове, съгласно условията и реда на ЗОО.

         Чл.4 Длъжен е да създаде условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

         Чл.5  Директорът на ДГ”Пролет” като орган на управление:

 • Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
 • Спазва и прилага ДОС;
 • Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
 • Представлява ДГ пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие на предоставените му правомощия;
 • Разпорежда се с бюджетните средства;
 • Сключва и прекратява трудови договори с учителите, работниците и служителите;
 • Награждава и наказва учители, служители в съответствие с КТ, ЗПУО,
 • Организира приемането на децата и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОС;
 • Подписва и подпечатва документи за преместване на деца и издава удостоверения за училищната готовност на децата, подлежащи на училищно обучение, съхранява печата на ДГ;
 • Съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати нарушения;
 • Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация;
 • Осигурява условия за профилактична дейност;
 • Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

Чл.6 Като председател на педагогическия съвет директорът осигурява изпълнение на решенията му.

Педагогически персонал

         Чл.7 Старшите учители са длъжни да осъществяват добросъвестно трудовите си задължения, съобразно изискванията на законите, актуалните нормативни документи и правилника за вътрешния трудов ред в детската градина;

               7/1/ Да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, произтичащи от длъжностната им характеристика;

               7/2/ Да общуват с децата на книжовен български език и да ги подпомагат да усвояват книжовно-езиковите норми;

         Чл.8 /1/ Учителите са длъжни да пазят собствеността на детската градина - сградни помещения, съоръжения, уреди, пособия, учебно-технически средства и др.,

                  /2/ С цел опазване на имуществото на детската градина, то да се завежда с протокол на персонала в съответните групи срещу подпис, като се търси в последствие отговорност от тези, които са допуснали изчезване, унищожаване, повреждане и т.н.

         Чл.9 Да  установят взаимоотношения на уважение и сътрудничество с директор, колеги, родителска и друга общественост за издигане авторитета на детската градина;

               9/1/ Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за развитието на неговото дете, за уменията му за общуване и интегриране и да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето при зачитане на тяхната право да вземат решения;

            9/2/ Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в детската градина, както и извън тях- при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца и ученици;

         Чл.10 Да  участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения, както и препоръките на контролните органи на РУО на МОН;

         Чл.11 /1/За опазване на здравето и живота на децата да  спазват всички изисквания за безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

                 /2/ При бедствени и аварийни случаи, здравословни проблеми на деца и персонал, да  реагират адекватно;

         Чл.12 Учителите са длъжни да поддържат и  повишават професионалната си квалификация;

Чл.13 Учителят следи и отговаря за редовното присъствие на децата и заедно с колежката на групата води нужната документация за отсъствията им;

Чл.14 Учителите отговарят за правилното и редовно попълване на задължителната документация: дневника на групата, материалната книга,   тетрадка за закаляването и въшливостта.

Чл.15 Учителят уведомява своевременно директора при отсъствие от работа по здравословни или други причини ;

Чл.16 Предварително писмено уведомява директора при извеждане на деца, извън двора на ДГ”Пролет” и филиала на наблюдения, практически занимания, изложби, концерти, екскурзии и други;

Чл.17При участие на децата в регионални, национални и други състезания и конкурси учителят, придружаващ отбора, е длъжен да подготви следните документи: списък на децата с ЕГН, подписан от учителя водач и директора и подпечатан с печата на ДГ; справка за превозното средство с регистрационен номер; трите имена на водача и ЕГН;

Чл.18 Учителят дава необходимите справки и отчети, информации и други, изисквани от директора;

Чл.19 Участва в провеждането на квалификационно методическа дейност по образователни направления в ДГ.

         Чл.20. Планира, организира и провежда методическата дейност на помощник- възпитателите

         Чл.21.Подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи дейността „младши учител”

         Чл.22.Диагностицира и анализира входното и изходното ниво равнище на децата

         Чл.23  Напуска сградата на детската градина след приключване на работното време.Учителят има право да:

 • Членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;
 • Да дава мнения и прави предложения по дейността на ДГ”Пролет” до административните органи;
 • Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;
 • Да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора, РУО на МОН ;
 • Да участва в определяне стратегията на ДГ”Пролет”, при разработване на годишните и други планове и при вземане на решения за организиране на дейности, извън ДОС;
 • Да избира програма и учебни помагала;
 • Да прилага педагогически идеи, концепции, методи, технологии и средства на обучение;
 • Да избира организационни форми на обучение и на възпитателни въздействия;
 • Да получава защита по КТ.

Помощен и обслужващ персонал

Чл.24 При изпълнение на работата, за която са се уговорили работниците и служителите са длъжни:

 • /1/ Да се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време;
 • /2/ Да не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време;
 • /3/ Да използват цялото работно време за изпълнение на възложените задачи;
 • /4/ Да пазят собствеността на детската градина- сградни помещения, съоръжения, уреди, пособия, учебно-технически средства;
 • /5/ С цел опазване на имуществото на детската градина, то да се завежда с протокол на персонала в съответните групи срещу подпис, като се търси в последствие отговорност от тези, които са допуснали изчезване, унищожаване, повреждане и т.н.
 • /6/ Да спазват стриктно изиснванията за безопасност, хигиена и противопожарна защита, както и изискванията на РЗИ;
 • /7/ Хигиената в двора на детската градина, включително и на вътрешните дворове, да се поддържа ежедневно на високо равнище от помощния персонал.
 • /8/ Да сигнализират своевременно за неритмично снабдяване с хранителни продукти и хигиенни материали, за необходимост от ремонт. Записването на възникналите проблеми да става в определената за целта тетрадка, намираща се до отговорника на лелите;
 • /9/ Да пестят разходването на ел.енергия, вода, отопление и други материали;
 • /10/ Да съгласуват работата си и да си оказват взаимопомощ и съдействие;
 • /11/ Да спазват установения график за получаването на храната от кухнята;
 • /12/ Да изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните актове, от КТД и от характера на работата;
 • /13/ В края на работния ден изключват шалтрите за електрозахранване, затварят прозорци, врати, кранове за вода в различните помещения, заключват входовете на детската градина.

Чл.25 Персоналът, работещ в група носи отговорност, наравно с учителите, за живота и здравето на децата ;

Официален адрес

Официален адрес на детската градина

гр.Първомай, кв.Дебър
пощ. код. 4271
ул. „Симеон Велики“ № 17

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния

с.Бяла река, общ.Първомай
пощ. код. 4285
ул. „5-та“ № 29

Работно време

Понеделник – Петък
6:30 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя