Органи на управление

1.Директор – директорът е основен орган на управление в ДГ. Той организира, контролира, отговаря и ръководи цялостната дейност в ДЗ, като прилага и спазва ДОС.Изготвя поименното щатно разписание на педагогическия и непедагогическия персонал и съставя списък-образец №2. Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд. Представлява ДГ ”Пролет” пред органи, организации и лица. Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното и икономичното изразходване на средствата от бюджета. Сключва и прекратява трудови договори с учители и служители в съответствие с КТ, КТД, ЗПУО. Организира приемането на децата в ДГ. Съдейства на органи за установяване на нарушения. Контролира и отговаря за водене и съхранение на документацията. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност. Председател е на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му. Организира изготвянето и предлага за приемане от ПС Правилник за дейността на ДГ. Организира и осигурява срочното събиране на нормативно определените такси. Съхранява печата на ДГ. Познава и спазва изискванията на етичния кодекс на работещите с деца. Търси възможности за допълнителни приходи от дарения спонсорство и др. Изпълнява задачи, възложени му по компетенции от Кмета на община Първомай, съгласно изискванията на КТ, ЗПУО, др. законови и подзаконови нормативни актове.

Длъжността “директор” се заема въз основа на конкурс.

Когато директорът отсъства за срок по-малък от 30 дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия колектив.Когато отсъства повече от 30 дни кмета на общината сключва трудов договор.

2.Педагогически съвет – като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси приема: стратегия за развитие на ДГ ”Пролет”, която се актуализира всяка година; правилници за дейността на ДГ; програми за групите; определя дейности извън ДОС. Той включва в състава си учителите с право на глас.Право на съвещателен глас в ПС имат медицинската сестра и председателят на настоятелството ( ако има такова ).ПС се свиква най-малко веднъж на 2 месеца от директора.Извънредно заседание се свиква по писмено искане на най-малко една трета от числения състав с искане отправено до директора.Решенията на ПС се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство или от началника на РИО.На заседанията се води протокол от протоколчик, избран на заседание в началото на учебната година.

3.Обществен съвет – в ДГ ”Пролет”, при решаването на важни за образователния процес въпроси, активно участие има обществения съвет. Основната цел, която този съвет защитава, е изграждането на детската градина като демократично функционираща общност.

Основните функции на обществения съвет са:

         - Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.

         - Участва в работата на педагогическия съвет

         - Подпомага развитието на детската градина

         - Съгласува и избраните от учителите познавателни книжки за децата от подготвителните групи.

         - Сигнализира контролните органи при установяване на нарушение на нормативните документи.

Официален адрес

Официален адрес на детската градина

гр.Първомай, кв.Дебър
пощ. код. 4271
ул. „Симеон Велики“ № 17

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния

с.Бяла река, общ.Първомай
пощ. код. 4285
ул. „5-та“ № 29

Работно време

Понеделник – Петък
6:30 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя