Задължителна документация

В ДГ ”Пролет”, гр.Първомай, кв.Дебър, се води следната задължителна документация на основание Наредба № 8 от 11.08.2016год. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

 1. Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията.
 2. Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналните заповеди.
 3. Книга за контролната дейност на директора и констативни протоколи от направените проверки.
 4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН.
 5. Дневник – входяща и изходяща кореспонденция и класьори с кореспонденцията.
 6. Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелствата за дарения.
 7. Свидетелство за дарение.
 8. Летописна книга.
 9. Книга за заповедите за храна.
 10. Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст.
 11. Дневник на група.
 12. Дневник за дейности за подкрепа на личностно развитие.
 13. Регистрационна книга за издадените удостоверения.
 14. Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения.
 15. Удостоверение за завършена подготвителна група.
 16. Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование.
 17. Книга за инструктаж – на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
 18. Книга за инструктаж – начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Официален адрес

Официален адрес на детската градина

гр.Първомай, кв.Дебър
пощ. код. 4271
ул. „Симеон Велики“ № 17

Втори адрес

Втори – различен адрес от официалния

с.Бяла река, общ.Първомай
пощ. код. 4285
ул. „5-та“ № 29

Работно време

Понеделник – Петък
6:30 ч. – 18:00 ч.

Почивни дни
Събота и Неделя